• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กสร.ชวนแสดงความเห็นมาตรฐานแรงงานไทย

inn news 13 ก.ค. 2561 อ่าน [59]

...

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย 18 ก.ค. ยกระดับคุณภาพชีวิต

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2553) ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาดนำไปปฏิบัติ ต่อแรงงานในสถานประกอบกิจการของตนด้วยความสมัครใจและให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานสากล

โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานส่งเสริมให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีศักยภาพในเวทีการค้าโลก ซึ่งตามหลักการสากลจะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานหลังจากที่ประกาศใช้แล้ว 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่มีการประกาศใช้เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้กสร. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรับปรุงและจัดทำร่างมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-XXXX) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-XXXX) ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์