• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พมจ.ตรัง แจ้งให้ผู้ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาเพิ่มเติมแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 12 ก.ค. 2561 อ่าน [71]

...

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ต้องได้รับเงินต่อเนื่อง 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559 ถึงปีงบประมาณ 2561 จำนวน 419,993 คน ผู้มีสิทธิ์ที่มีกำหนดคลอด เมษายน – กันยายน 2561 จำนวน 1,387 คน และผู้มีสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 16,938 คน ซึ่งต้องจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2561 และสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่มีข้อมูลตามแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 จำนวน  154,416 ราย จะต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้ขยายเวลาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ในระยะนี้จึงจำเป็นต้องชะลอการจ่ายเงินสำหรับผู้มีสิทธิ์กลุ่มนี้ไปก่อน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะพิจารณาระงับสิทธิ์ต่อไป

          ดังนั้นจึงขอแจ้งมายังผู้มีสิทธิ์แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือผู้ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และให้นำสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มายื่นเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับลงทะเบียน หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง

 

   

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์