• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พ.ศ. 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 พ.ค. 2563 อ่าน [168]

...
     ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีประกาศ เรื่อง การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อ         ผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ยื่นเอกสารงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพียงช่องทางเดียว นั้น
หากมีปัญหาในการยื่นเอกสารงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง ดังนี้


 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์