• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

โครงการปั้นดาว ปี 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 23 เม.ย. 2563 อ่าน [32]

...
ด้วย..สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินโครงการปั้นดาว ปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs เพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในกลุ่มเป้าหมายด้วยการบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นต้นแบบในการยกระดับและพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจทุกสถานะและทุกระดับ
 
** ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ**
สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวลักษณ์ ผลเจริญ โทร. 080 544 1916 หรือ คุณนูรีซันร์ เจะเฮง โทร.062 220 9411

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์