• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังจัดโครงการบูรณาการตรวจสอบเครื่องชั่งผู้ประกอบการร้านรับซื้อน้ำยางพารา และรับซื้อปาล์มในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้า พร้อมปล่อยขบวนรถสายตรวจพิเศษ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 3 ก.ค. 2561 อ่าน [85]

...

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนรถสายตรวจพิเศษตรวจสอบเครื่องชั่งผู้ประกอบการร้านรับซื้อน้ำยางพารา และรับซื้อปาล์มในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้า ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง

          การชั่งตวงวัดถือเป็นวิธีการสำคัญมากในการสร้างความเป็นธรรม และมาตรฐานที่บ่งชี้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อน้ำยางพารา และรับซื้อปาล์มในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งยังมีผู้ใช้เครื่องชั่งตวงวัด ที่กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการที่เกษตรกรไม่สามารถรู้ได้ถึงวิธีการถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ทราบถึงวิธีการป้องกันตนเอง นำมาซึ่งเกิดผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจการค้าของตนเอง เพื่อเป็นการรักษาความเป็นธรรมทางการค้าเชิงรุก ซึ่งการจัดโครงการบูรณาการกับสำนักงานชั่งตวงวัดภาคใต้ ตรวจสอบเครื่องชั่งผู้ประกอบการร้านรับซื้อน้ำยางพารา และรับซื้อปาล์มในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-5 ยะลา และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้เครื่องชั่งเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย และเป็นการกำกับดูแลการใช้เครื่องชั่งให้ได้มาตรฐาน สร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด ให้แก่เกษตรกรประชาชนทั่วไป เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในทางการค้า

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์