• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรัง ขอเชิญเด็กและเยาวชน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชาชาติธุรกิจ 29 มิ.ย. 2561 อ่าน [64]

...

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเชิดชูเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งยกย่องและเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน ที่มีความพฤติกรรมดี ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีการบำเพ็ญตนในอันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

สำหรับเด็กและเยาวชนที่จะสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีอายุตั้งแต่ 6-15 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2562 เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมแก่อัตภาพ เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความประพฤติดี อยู่ในโอวาทของผู้ปกครอง และครู อาจารย์ มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยให้ส่งผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย การบำเพ็ญประโยชน์ (25 คะแนน) เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และผู้ใหญ่ สังคม และบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ การมีคุณธรรมและจริยธรรม (25 คะแนน) เช่น มีความกตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา และเอื้ออาทร มีความขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ มีคุณธรรมและจริยธรรมอื่น ๆ มีความรู้ความสามารถ (30 คะแนน) เช่น ความสามารถด้านการศึกษา การกีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม การเป็นผู้นำ ความรู้ ความสามารถด้านอื่น ๆ และการเป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป (20 คะแนน)

ผู้สนใจ ให้จัดส่งประวัติและผลงานของเด่นประกอบด้วย เอกสารสรุปความดีเด่นของเด็ก จำนวนครึ่งหน้ากระดาษ A4 พร้อมภาพกิจกรรมดีเด่น จำนวน 3 รูป ภาพถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป พร้อมบันทึกลงในแผ่นซีดี (CD) จำนวน 1 แผ่น จัดส่งมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 7521 7585 หรือโทรสาร 0 7521 7585

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์