• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง แจงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 29 มิ.ย. 2561 อ่าน [73]

...
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น 1 ในแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส เป็นการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยผู้มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี ได้รับเดือนละ 300 บาท ส่วนผู้มีรายได้ตั้งแต่ปีละ 3 หมื่นบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ได้รับเดือนละ 200 บาท ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการต่อยอดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพต่อจากมาตรการระยะแรกที่เน้นให้การช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพเพียงอย่างเดียว โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ได้รับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม ในเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561 ดังนี้ ผู้มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี จากเดิมได้เดือนละ 300 บาท เพิ่มเป็น 500 บาท ส่วนผู้มีรายได้ตั้งแต่ปีละ 3 หมื่นบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จากเดิมได้เดือนละ 200 บาท ปรับเพิ่มเป็น 300 บาท
          ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 โดยบูรณาการการทำงานระหว่าง กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้
          ทั้งนี้ในการลงทะเบียนจะมีทีมไทยนิยม ยั่งยืน แต่ละพื้นที่ ป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้น และสอบถามถึงความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ รวมทั้งแนะนำแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้จากทีมไทยนิยมฯ ประจำพื้นที่ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นี้ หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะออกบัตรฯ ให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนด
ป้าประสงค์ของการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ มุ่งให้ประชาชนเติบโตด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว ยั่งยืน มีเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจน ให้ประชาชนมีรายได้ต่อปีสูงขึ้นกว่า 30,000 บาท
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์