• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

“พาณิชย์” เปิดโอกาสส่งผลงานโลโก้ 100 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

ประชาชาติธุรกิจ 27 ม.ค. 2563 อ่าน [95]

...
“พาณิชย์” เปิดโอกาสส่งผลงานโลโก้ 100 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวด ก่อนที่จะนำโลโก้ที่ชนะเลิศไปใช้ในการจัดกิจกรรม หรือประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้สาธารณชนได้จดจำกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังค่านิยม “เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน” โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

สำหรับหลักเกณฑ์การส่งผลงาน มีดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน โดยแต่ละผลงานต้องประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ โลโก้ที่จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทย 1 รูปแบบ และโลโก้ที่จัดทำขึ้นด้วยภาษาอังกฤษ 1 รูปแบบ 2.โลโก้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย มีเอกลักษณ์จดจำง่าย สะท้อนและสื่อความหมายการครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องสื่อสารทุกประเภท 3.โลโก้ที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลงโลโก้อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานต้องไม่เคยนำไปใช้หรือได้รางวัลจากที่ใดมาก่อน อย่างไรก็ดี หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด 4.ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงพาณิชย์โดยสามารถนำไปใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยถือว่า กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และ 5.การออกแบบโลโก้ ต้องทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น

ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ต้องส่งผลงานเป็นภาพนิ่ง สี ขนาด A4 พิมพ์ผลงานบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) และนำติดบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 12×15 นิ้ว พร้อมเขียนแนวคิดอธิบายการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด ติดด้านหลังผลงาน (1 รูปแบบงานต่อ 1 กระดาษ ขนาด A4) และต้องแนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .AI หรือ .PSD ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK หรือ RGB และแบบตัวอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบันทึกใส่ แผ่น CD หรือ DVD หรือ USB flash drive จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th และ www.ops.moc.go.th (ใบสมัคร 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน) โดยส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (อาคารริมน้ำ) หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 พร้อมกับวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์” จากนั้น กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณา และประกาศการตัดสินโลโก้ที่ชนะเลิศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.moc.go.th โดยผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2507 6297, 0 2507 6299 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์