• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC) เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ QR CODE

ประชาชาติธุรกิจ 22 พ.ค. 2561 อ่าน [79]

...
เกี่ยวกับโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC)

ความเชื่อมั่น เชื่อถือ เป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค GIT ได้จัดทำโครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC) เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ QR CODE

   
 

หลักเกณฑ์ในการสมัครเป็นสมาชิก

 1. ต้องเป็นสมาชิกของสถาบัน และ/หรือ สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ สมาชิกของสภาหอการค้าและ สภาอุตสาหกรรมโดยได้รับการรับรองสถานภาพจากองค์กรดังกล่าวข้างต้น
 2. มีการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ว่าการเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีที่ตั้งร้านค้า ห้างร้าน หรือบริษัทที่แน่นอนสามารถติดต่อ และตรวจสอบได้
 4. มีภาพลักษณ์ของการประกอบกิจการที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายในการดำเนินธุรกิจ เช่น ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงลูกค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น เป็นต้น
 5. ไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียนที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่หรือถูกชี้ขาดว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับใดๆในการดำเนินธุรกิจ
 6. มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เป็นอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ เช่น พลอยสี ทับทิม แซปไฟร์ เครื่องเงิน ทองคำ เพชร และ เครื่องประดับแฟชั่น เป็นต้น
 7. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกและการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
 

เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์

 1. การใช้ตราสัญลักษณ์จะอนุญาตให้เฉพาะร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการเท่านั้น ไม่สามารถที่จะถ่ายโอนสิทธิแก่ นิติบุคคล หรือบุคคลใดได้ โดยมีระยะเวลาการใช้ ซึ่งดูตามประกาศเพิ่มเติมของสถาบันในแต่ละปี ในปีแรกนี้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 2. ตราสัญลักษณ์ BWC จะมอบให้กับร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ และมีสินค้าผลิตภัณฑ์อัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปที่ได้รับใบรับรองจากสถาบัน
 3. กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อ กับร้านค้า/ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ซื้อสามารถร้องเรียนได้ที่ 1166 (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : สคบ) 1155 (ตำรวจท่องเที่ยว) 1569 (กรมการค้าภายใน)
 4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้ตราสัญลักษณ์ ในกรณีพบว่าร้านค้าที่ร่วมโครงการ ดำเนินการที่เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์
 5. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
 

ขั้นตอนการพิจารณา

 1. ผู้ประกอบการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ
 2. ตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจ สำเนาทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคม/สมาชิกชมรมที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายหน้าร้าน และแผนที่ตั้งร้าน/บริษัท เอกสารทั้งหมดต้องลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ
 3. คณะทำงาน ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติร้านค้า/บริษัท ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. สมาชิกเดิมของโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence: BWC) ทุกประเภท จะต้องได้รับการประเมินภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ตราสัญญลักษณ์
 5. ใบสมัครที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไข สถาบันจะประกาศชื่อร้านค้าในเว็บไซด์ BWC “ซื้อด้วยความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง GIT” ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
 6. หากใบสมัครได้รับการอนุมัติ GIT จะออกตราสัญญลักษณ์ BWC “ซื้อด้วยความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง GIT” ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
 7. หากมีการส่งสินค้ามาตรวจและออกใบรับรองที่สถาบัน GIT จะออก BWC Tag + QR code ให้ สำหรับสินค้ารายการนั้นๆ โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออก Tag ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 8. ชิ้นงานที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจะต้องมีการติดระบบ QR code เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ของสินค้าจากใบรับรองของ GIT

หมายเหตุ: BWC มิใช่การรับรองร้านค้า หรือ การรับรองราคาสินค้า ดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนการตัดสินใจซื้อ

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 1. ร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของทางสถาบัน และหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร
 2. ร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ จะได้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ ตามที่ทาง สถาบันจัดให้
 3. ได้รับสิทธิ์ซื้อคูปอง และใช้บริการต่างๆของสถาบันในราคาพิเศษ
 4. สถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ – จะมีการต่ออายุทุกปี
 
Gemstone Testing Coupon
 • รับสิทธิซื้อ Gemstone Testing Coupon แบ่งจำหน่ายจำนวน 10 ใบ (ปกติ 30 ใบ) โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองได้ตามเงื่อนไขปกติ
 • รับสิทธิซื้อ ซื้อคูปอง 3 เล่ม (90 ใบ) รับส่วนลด 5% จากราคาปกติ 126,000 บาท เหลือ 119,700 บาท
บริการตรวจสอบอัญมณีแบบ Gem Memo Report ราคาพิเศษ
 • บริการตรวจสอบอัญมณี ใบรายงานผลแบบ Gem Memo Report สำหรับพลอยเนื้ออ่อน (อาทิ ทัวร์มาลีน ควอตซ์ โกเมน) ไม่จำกัดขนาดและน้ำหนัก ไม่รวมการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ ราคา 300 บาท ต่อเม็ด
 • บริการตรวจสอบอัญมณี ใบรายงานผลแบบ Gem Memo Report สำหรับพลอยเนื้อแข็ง (ทับทิม แซปไฟร์ คริโซเบริล มรกต) น้ำหนักไม่เกิน 3 กะรัต รวมการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ ราคา 500 บาท ต่อเม็ด
ส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
 • บริการตรวจสอบเพชร และอัญมณีพร้อมปรับปรุงคุณภาพ ใบรายงานผลแบบ Full Report ลด 15% จากราคาปกติ
 • บริการตรวจสอบเครื่องประดับ (Jewelry Identification Report) ลด 20% จากราคาปกติ
 • บริการตรวจสอบโลหะมีค่าลด 15% จากราคาปกติ
 
หมายเหตุ
 • ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้นราคา Gemstone Testing Coupon
 • สิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์