• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

“พาณิชย์”ดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่ง เพิ่มรายได้เกษตรกร และพัฒนาเป็นที่เที่ยว

moc.go.th 9 ก.พ. 2561 อ่าน [67]

...

“พาณิชย์”ดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่ง เพิ่มรายได้เกษตรกร และพัฒนาเป็นที่เที่ยว

            "พาณิชย์"มั่นใจปีนี้ผลักดันเปิดหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ได้ครบ 8 แห่ง เตรียมนำจุดแข็งของแต่ละแห่งโปรโมตเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงคนเข้าไปเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า มั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และทำให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น 

             นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ ทำการสำรวจและติดตามการทำเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Village ซึ่งในปี 2560 นี้ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ให้ได้จำนวน 8 แห่ง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 
ทั้งนี้ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่

1.หมู่บ้านริมสีม่วง ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสินค้าเด่น คือ มันหวานญี่ปุ่น

2.หมู่บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

3.หมู่บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีสินค้าเด่น คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

4.หมู่บ้านห้วยพูล จังหวัดนครปฐม มีสินค้าเด่น คือ ผักสวนครัว

5.หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีสินค้าเด่น คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ

6.หมู่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีสินค้าเด่น คือ กล้วยหอมทอง

7.หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย จังหวัดลพบุรี มีสินค้าเด่น คือ งาดำ ถั่วดาวอินคา

8.หมู่บ้านบางเพนียด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าเด่น คือ พืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน

             "ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ให้ได้ 8 แห่งในปีนี้ เพื่อสร้างจุดขายใหม่ให้กับสินค้าเกษตรของไทย เพราะปัจจุบันนี้ ตลาดโลกได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ หันมาบริโภคสินค้าปลอดสารพิษ ทำให้ตลาดสินค้าที่เพาะปลูกด้วยวิถีธรรมชาติได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น"นางอภิรดีกล่าว

              นางอภิรดีกล่าวว่า ในการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าในแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 50% ของครัวเรือนทั้งหมด โดยเกษตรกรต้องพร้อมใจกันเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตสินค้าในชุมชน และนำผลผลิตจำหน่ายทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน โดยกระทรวงฯ จะเข้าไปดูแลตั้งแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า เพื่อให้ตลาดเชื่อถือ และจะเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งการเชื่อมผลผลิตไปจำหน่ายในช่องทางที่มีอยู่ ทั้งใน Farm Outlet ห้างสรรพสินค้า และผลักดันส่งออกไปต่างประเทศ

              นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะผลักดันให้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยดึงจุดขายของแต่ละแห่งขึ้นมาโปรโมต เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าไปเที่ยวชม เพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา และรายได้จากการสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์