• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพระดับอำเภอ ตามโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 20 มิ.ย. 2562 อ่าน [60]

...

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพระดับอำเภอ ตามโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง เพื่อคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ อำเภอละ 3 สินค้า จำนวน 30 สินค้า ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและธุรกิจบริการชุมชนที่มีศักยภาพ สร้างนักการค้าในแต่ละอำเภอ โดยมีนายอำเภอซึ่งเป็นผู้กำหนดแผนพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการในอำเภอเป็นกลุ่มเป้าหมาย และต่อยอดการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการได้ตรงตามความต้องการของตลาด

โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นางณิทฐา แสวงทอง) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายไพบูลย์ โอมาก) พร้อมด้วยปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอ เกษตรอำเภอ และพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพระดับอำเภอ ซึ่งกลั่นกรองการนำเสนอของ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และเกษตรอำเภอในพื้นที่ โดยผลการคัดเลือกสินค้าสินค้าศักยภาพ 30 สินค้า จะได้รับการเสนอในประกาศจังหวัดตรังให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพระดับอำเภอ และเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์