• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจรับเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 23 ก.ย. 2565 อ่าน [3]

...
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจรับเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม
วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์มของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ รวม 4 แห่ง ได้แก่ 1) บจ.พิทักษ์ปาล์มออย 2) บจ.เอส.พี.โอ.อะโกร 3)บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) และ 4.)บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม
โครงการดังกล่าวกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ว่าจ้างผู้ประกอบการติดตั้งระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบของผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มดิบและมีการเก็บน้ำมันปาล์มดิบเป็นปกติ เครื่องมือที่ติดตั้งสามารถเชื่อมโยงสัญญาณกับระบบฐานข้อมูลประมวลผลกลางของกรมการค้าภายในได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล สามารถประมวลผลปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในแต่ละแห่งทั่วประเทศที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา (Real Time) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการปริมาณและราคาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มของประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์