• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 24 เม.ย. 2562 อ่าน [74]

...

(24 เม.ย.) ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายลือชัย  เจริญทรัพย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง    เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 2  ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย  ได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตรัง  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองตรัง   อำเภอกันตัง  อำเภอนาโยง  อำเภอปะเหลียน  อำเภอย่านตาขาว  อำเภอสิเกาและอำเภอหาดสำราญ โดยการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของร่างผัง  แนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด  ร่างผังเมืองรวมจังหวัดและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การประมวลผลร่วมกับการดำเนินโครงการ

      สำหรับการจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดตรัง เป็นการกำหนดกรอบนโยบายด้านผังเมืองของจังหวัด ซึ่งจะหน้าที่ถ่ายทอดนโยบาย การวางและการจัดทำผังประเทศ  ผังภาคลงสู่จังหวัดเพื่อเป็นแนวทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนา การตั้งถิ่นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ทั้งนี้ การดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  การจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 ในประเด็นที่สำคัญ คือ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ และด้าน โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยระดับอำเภอระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 โดยจากการประชุมดังกล่าวได้นำประเด็นที่ได้จากการประชุมมาพิจารณาประกอบการทำร่างผังเมืองรวมจังหวัดตรัง และนำมาเพื่อระดมความคิดเห็นในครั้งที่ 2 นี้  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำอาชีพ และประชาชนในพื้นที่

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์