• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ระนองดันกาแฟของจังหวัด รับรองสินค้า GI เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

ประชาชาติธุรกิจ 13 มิ.ย. 2565 อ่าน [7]

...
จังหวัดระนองประชุมพิจารณารับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้ากาแฟระนอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้ากาแฟระนอง โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง เกษตรอำเภอละอุ่น สำนักงานพัฒนาการจังหวัดระนอง ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตกาแฟ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายปิยพงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนสินค้า GI ซึ่งคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าจะเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ที่ผลิต ทำให้สินค้านั้นมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างการเจริญเติบโตจากภายในประเทศ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน
ปิยพงศ์ ชูวงศ์

จังหวัดระนองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ได้แก่ ทุเรียนในวงระนอง มังคุดในวงระนอง นับว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ ส่งผลให้เกิดสินค้าเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น และวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่หล่อหลอมจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์จากแหล่งกำเนิด

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ขับเคลื่อนสินค้ากาแฟระนอง สินค้าที่มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต ตลอดจนแหล่งที่มา เป็นเรื่องสำคัญยิ่งว่าการจัดประชุมเพื่อชี้แจงคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ากาแฟระนอง” จะสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์