• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังเข้าร่วมเวที ชุมชน "การพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกรอย่างยั่งยืน' ครั้งที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 27 พ.ค. 2565 อ่าน [11]

...
นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์
พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมาย
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมเวทีชุมชน "การพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกรอย่างยั่งยืน' ครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
การจัดเวทีชุมชนครั้งนี้มีนายสุภัทร คงด้วง เกษตรอำเภอปะเหลียน นายสุนัน สัณห์พานิชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจำนวน 30 ราย และหน่วนงานที่เกียวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟัง เพื่อบูรณาการการทำงานในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมต่อยอดด้านการตลาดต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "25 พฤษภาคม 2565 วัย 101 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ย่าวประชาสมพันธ์ กระกรวงพาณิชย์ Office of Commercial Affairs Trang พาณิชย์ตรัง เข้าร่วมเวทีชุมชน "การพัฒนา คุณภาพแตงโมเกาะสุกรอย่าง ยั่งยืน' ครั้งที่ 1 ณ เกาะสุกร นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรง มอบหมายเจาหนาที่กลุ่ส่งเริมปร ธุรกิจการค้าและการตลาด และเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมเวที ชุมชน "การพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกร อย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 1 ? เกาะสุกร อ.ปะเหลียน การจัดตเทุขอบครังนี้เียเศกรู จำนวน 30 ราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน บูรณาการการทำงาน ในการพัฒนาสินค้าให้มีคณภพาต เพื่อส่งเสริมต่อด้านการตลาต่ สานักงานพาณิชย์จิงหวัดตร้ง 28 อ.วิเศษุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองครัง จ.ครัง 92000 โทรดัพท์ะ 075-211488 โทรสาร: 075-211490 E-mail tg_ops@moc.go.th website"
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์