• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ครั้งที่ 1/ 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 10 พ.ค. 2565 อ่าน [7]

...
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ครั้งที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุมอิโค่ 4 โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) และพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายภูวนัฐ สมใจ) เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนเกษตรกร ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติปรับปรุงร่างคำขอขึ้นทะเบียนฯ เพิ่มเติม ตามรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียน GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์