• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

“พาณิชย์” เปิดหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหาร ภาวะผู้นำ

ประชาชาติธุรกิจ 3 เม.ย. 2562 อ่าน [76]

...

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ จัดทำหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) ให้แก่ข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ของสำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นพส. ได้ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นต่อไป

“หลักสูตร นพส.นี้ เป็นหลักสูตรที่ สำนักงานก.พ. เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐจัดฝึกอบรมได้ โดยกระทรวงพาณิชย์เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่จัดอบรมหลักสูตรลักษณะนี้ คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ที่ผ่านหลักสูตร นพส. แล้ว และมีคุณสมบัติ ตรงตามที่โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. กำหนด เมื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. และสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ก.พ. จะรับรองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.”

สำหรับเนื้อหาของหลักสูตร จะเน้นการพัฒนาด้านการบริหารตน บริหารคน บริหารงบประมาณ และทรัพยากร มีภาวะผู้นำ ตลอดจนสามารถบริหารทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ รวมถึงได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านการค้าการพาณิชย์ ตลอดจนกลไกอื่นที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ โดยวิธีการฝึกอบรม จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของนักบริหารระดับสูง มีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม การเสวนาวิชาการ การสอนแนะ การให้คำปรึกษา การฝึกปฏิบัติ การถกแถลง การศึกษา ดูงาน การจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล รายงานการศึกษากลุ่ม และการสะท้อนการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบบนหลักปรัชญาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการของตนในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม

นอกจากนี้ ในการฝึกอบรม กระทรวงฯ ได้เชิญให้ผู้บริหารระดับสูง เช่น รองปลัดกระทรวง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ที่ปรึกษากฎหมาย และรองอธิบดี เป็นที่ปรึกษาผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนการให้ผู้รับการอบรมเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำ และสอนงานด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์จากผู้เข้ารับการอบรม ทั้งได้รูปแบบและแนวคิดในการทำงานจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการประเภทอำนวยการ หรือเทียบเท่า จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 33 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์