• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนเมษายน 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 เม.ย. 2565 อ่าน [10]

...
วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำเดือนเมษายน 2565 ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 2) บจ. เอส.พี.โอ.อะโกร 3) บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย) 4) บจ. ตรังน้ำมันปาล์ม และ 5) บจ. พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ดังนี้
1) CPO จำนวน 5,671.817 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 1,958.179 ตัน (มี.ค. 65 จำนวน 7,629.996 ตัน) หรือลดลงร้อยละ 25.664
2) CPKO จำนวน 617.372 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 485.521 ตัน (มี.ค. 65 จำนวน 131.851ตัน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 368.235
3) ไบโอดีเซล (B 100) จำนวน 464.217 ตัน เท่ากับเดือนก่อน
4) ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่ 1-26 เม.ย. 65 จำนวน 68,403.200 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 6,067.115 ตัน (มี.ค. 65 จำนวน 74,470.315 ตัน) หรือลดลงร้อยละ 8.147
5) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่ 1-26 เม.ย. 65 จำนวน 68,057.790 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 6,713.945 (มี.ค. 65 จำนวน 74,771.735) หรือลดลงร้อยละ 8.979

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์