• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จัดงานตรังจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพจังหวัดตรัง”

ประชาชาติธุรกิจ 25 มี.ค. 2562 อ่าน [68]

...

(20 มี.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพจังหวัดตรัง” ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมืองตรัง

          การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายคือ เศรษฐกิจและสังคมไทย มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย ซึ่งการที่จะพัฒนาประเทศให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมและช่วยกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญ กล่าวคือ จะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูง การยกระดับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม ได้ยกระดับคุณภาพชีวิต การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการมีงานทำ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ นักเรียน นักศึกษา ได้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน และมีรายได้เสริมเป็นการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีโอกาสพบนายจ้างโดยตรง เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและคนหางาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการจัดหางานที่ทันสมัยและรวดเร็วโดยการค้นหาตำแหน่งผ่านระบบ Internet เพื่อให้คนหางานได้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น ลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดตรังในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและวาระเร่งด่วนจังหวัดตรัง พ.ศ.2562 ในด้านสังคมเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจน และการมีงานทำเพิ่มขึ้นของประชาชนและผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การสาธิตอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติ จำนวน 40 อาชีพ การแข่งขันทำอาหาร กิจกรรมนัดพบแรงงาน มีนายจ้างมารับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์จำนวน 20 แห่ง การให้บริการจัดหางานผ่านระบบ Internet (Smart job) และรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ตู้งาน Job Box จำนวน 2 ตู้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้หางาน สามารถสืบค้นตำแหน่งงานว่างได้ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการจัดงานเพื่อสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์