• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

สำนักงานพาณิชย์ตจังหวัดตรัง 3 มี.ค. 2565 อ่าน [8]

...
นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 เพื่อประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตรัง (นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์) ในโอกาสนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา) เพื่อหารือข้อราชการและรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดตรัง และได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ) หอการค้าจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และประธานเครือข่าย Biz Club จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
         ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุนชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง เป็นกลุ่ม    ทอผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสินค้า GI และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปพริกไทยตรัง ณ สวนพริกไทยตรัง อำเภอสิเกา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตรังแล้ว โดยผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการในการขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์