• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ประชาชาติธุรกิจ 18 ก.พ. 2562 อ่าน [85]

...

 กระทรวงมหาดไทยและกองทุนการออมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ได้พิจารณากำหนดจำนวนเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2562 โดยคิดตามจำนวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย 20 คนต่อหมู่บ้าน (พิจารณาจากจำนวนผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากราชการในหมู่บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และกลุ่มมวลชนในสังกัดที่มีสิทธิ์ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

          ทั้งนี้ผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดตรัง ในระดับอำเภอ เดือนมกราคม 2562 มีดังนี้ อำเภอเมืองตรัง จำนวน 72 ราย ห้วยยอด จำนวน 20 ราย กันตัง จำนวน 100 ราย ย่านตาขาว จำนวน 102 ราย ปะเหลียน จำนวน 106 ราย สิเกา จำนวน 12 ราย วังวิเศษ จำนวน 42 ราย รัษฎา จำนวน 84 ราย นาโยง จำนวน 12 ราย หาดสำราญ จำนวน 18 ราย กองร้อย อส.จ.ตรังที่ 1 จำนวน 90 ราย รวม 658 ราย

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์