• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรกรไทย “วันดินโลก 2564”

world soil day 17 ธ.ค. 2564 อ่าน [8]

...
นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรกรไทย “วันดินโลก 2564”
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ในงานวันดินโลก 2564 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก
วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันแห่งการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการศึกษา พัฒนา การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินของประเทศไทยบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระปรีชาสามารถของพระองค์เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกว้างขวางในระดับสากลในฐานะผู้นำการพัฒนาด้านทรัพยากรดิน คณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ International Union of Soil Science ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก
การจัดงานวันดินโลกในปี 2564 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO โดยสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก : GSP กำหนดจัดงานในหัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันดินโลก ปี 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยจัดนิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรกรไทย เฉลิมพระเกียรติพระอัจริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานต่อยอด และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ปัญหาดินเค็มและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในการยุติความหิวโหย เกิดความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในนิทรรศการแบ่งเป็น 4 โซน โซน A : นิทรรศการโลกเทิดทูนมหาราชา ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวันดินโลก (World Soil Day ) Campaign of World Soil Day นิทรรศการ King Bhumibol Award โซน B : นิทรรศการมาคิดพิชิตดินเค็ม ประกอบด้วย World Soil Day 2021 Halt soil salinization, boost soil productivity นิทรรศการการเกิดเกลือบกและเกลือทะเล จัดแสดงความรู้การกำเนิดดินเค็ม การแพร่กระจายดินเค็ม การจำลองการเกิดเกลือบกและเกลือทะเล จัดแสดงหน้าตัดดินเค็มบกและเค็มทะเล ภาพแสดงผลกระทบที่เกิดจากเกลือในประเทศไทยและต่างประเทศ การสาธิตการแสดง “การทดสอบระดับความเค็มของดินภาคอีสาน ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย” โซน C : นิทรรศการข้าวหอมเต็มทุ่งกุลา ประกอบด้วย นิทรรศการต้นแบบการพัฒนาดินเค็มไร้ปัญหา เมื่อผลผลิตสร้างมูลค่า เติมเต็มชีวาเกษตรกรไทย นิทรรศการ 5 ทศวรรษทุ่งกุลาร้องไห้ นิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ นิทรรศการบูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาดินเค็ม จุดเช็คอินถ่ายรูป 3 มิติสะท้อนนาเกลือ จุดเช็คอินถ่ายรูป 3 มิติ ต้นยูคาลิปตัส โซน D : นิทรรศการร่วมพัฒนาแบบยั่งยืน ประกอบด้วย BCG Economy Model ความร่วมมือของหน่วยงานภาคเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมดินโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี หัวข้อเรื่อง ธรณีวิทยากับดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อเรื่อง การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น กรมการข้าว หัวข้อเรื่อง พันธุ์ข้าวทนเค็ม กรมประมง หัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพดินเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมปศุสัตว์ หัวข้อเรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ดินเค็ม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด หัวข้อเรื่อง ยูคาลิปตัสพันธุ์ทนเค็ม F4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อเรื่องสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจและการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่อง การวิจัยการใช้ FGD ยิปซั่มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อเรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มจัด โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวข้อเรื่อง การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้นวัตกรรมและโปรแกรมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นอย่างดี โดยมีเกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์