• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 9 ธ.ค. 2564 อ่าน [12]

...
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเทในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา จำนวน 6 แห่ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง และยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมันฯ และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน รวมทั้งแนะนำให้ลานเททำบัญชีลูกค้าที่นำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อป้องปรามการลักขโมยผลปาล์มน้ำมัน
สถานการณ์โดยทั่วไป ปริมาณผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่ตลาดลดลงจากเดือนก่อน ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 8.55-8.85 บาท ผู้ประกอบการลานเทจะรวบรวมผลปาล์มน้ำมันไปจำหน่ายให้กับโรงงานสกัดในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี ในส่วนของการป้องปรามการลักขโมยผลปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการลานเทจะไม่รับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากผู้ที่นำมาขายในลักษณะผิดปกติ เช่น มีปริมาณน้อย ใส่กระสอบมาขาย ฯลฯ และจะเรียกดูบัตรประชาชน สมุดทะเบียนเกษตรกรก่อนรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ในส่วนของตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ กำหนดให้ผู้ประกอบการลานเทที่รับซื้อผลปาล์มจากผู้ที่นำมาขายในลักษณะที่มีปริมาณน้อยหรือบรรทุกใส่รถจักรยานยนต์หรือรถพ่วงข้างมาขาย จะต้องมีใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์