• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 ต.ค. 2564 อ่าน [12]

...
พาณิชย์จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตรัง
*************************
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าชดเชยส่วนต่างราคา จำนวน 1,022,020 บาท และค่าบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาด จำนวน 511,010 บาท ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จำนวน 13 ราย ผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง 1 ราย
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพซึ่งอาจส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันในอนาคต โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรซื้อพันธุ์ปาล์มที่ได้คุณภาพ จากแปลงที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ เร่งรัดให้ผู้ที่ผลิตและจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันไปขึ้นทะเบียนกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อออกใบอนุญาตรับรองต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์