• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ร่วมกับอำเภอวังวิเศษ ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 ต.ค. 2564 อ่าน [28]

...
พาณิชย์ตรัง ร่วมกับอำเภอวังวิเศษ ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเท
***********************************
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง และผู้แทนนายอำเภอวังวิเศษ (นายพลรัตน์ ชุมแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารกลุ่มงานปกครอง) ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเทในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ จำนวน 6 แห่ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง และยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน และการแจ้งปริมาณการรับซื้อผลปาล์ม การจำหน่ายฯ ทุกวันสิ้นเดือน ตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน รวมทั้งแนะนำให้ลานเททำบัญชีลูกค้าที่นำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อป้องปรามการลักขโมยผลปาล์มน้ำมัน
สถานการณ์โดยทั่วไป ปริมาณผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่ตลาดลดลงจากเดือนก่อน ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 8.10-8.25 บาท ผู้ประกอบการลานเทจะรวมรวมผลปาล์มน้ำมันไปจำหน่ายให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์