• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจะรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนเท่านั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 1 ต.ค. 2564 อ่าน [16]

...
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาฯ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจะรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนเท่านั้น (ไม่มีประทับตราครุฑและลายเซ็นต์นายทะเบียนด้วยปากกา อีกต่อไป) เหมือนเอกสารที่ขอรับรองผ่านระบบ e-Service และ e-Certificate 
 
ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงานและสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสารได้ที่ www.dbd.go.th 
 
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์