• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเท จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 ก.ย. 2564 อ่าน [16]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเท จังหวัดตรัง
***********************************
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเทจังหวัดตรัง ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียน รวม 4 ราย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง และยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน และการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีผลปาล์มน้ำมันตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน รวมทั้งแนะนำให้ลานเททำบัญชีลูกค้าที่นำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อป้องกันมิให้มีการนำผลปาล์มที่ถูกลักขโมยมาจำหน่าย
สถานการณ์โดยทั่วไป ปริมาณผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่ตลาดลดลงจากเดือนก่อน ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 7.70-7.80 บาท ผู้ประกอบการลานเทจะรวมรวมผลปาล์มน้ำมันไปจำหน่ายให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์