• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) “หมูย่างเมืองตรัง”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 ก.ย. 2564 อ่าน [8]

...
พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) “หมูย่างเมืองตรัง”
*****************************
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นำผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า หมูย่าง เข้ารับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “หมูย่างเมืองตรัง” จำนวน 21 ราย โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา) เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องประชุม พระยารัษฎา
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
ทั้งนี้ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการหมูย่างที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า "หมูย่างเมืองตรัง" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ GI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (โดยมีอายุการใช้ตรา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์