• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 15 ก.ย. 2564 อ่าน [14]

...
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดจังหวัดตรัง เกษตรจังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ขนส่งจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และรองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2565
ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแจ้งปริมาณการรับซื้อผลปาล์ม และฉบับที่ 58 พ.ศ. 2564 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า รับซื้อผลปาล์ม พร้อมให้ผู้จำหน่ายผลปาล์มแสดงเอกสารหลักฐาน อาทิ สมุดทะเบียนเกษตรกรของเจ้าของสวนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่นำผลปาล์มมาจำหน่ายเพื่อป้องปรามการลักขโมยผลปาล์ม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์