• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ฯ ลงพื้นที่อำเภอสิเกา ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 30 ส.ค. 2564 อ่าน [27]

...
คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ฯ ลงพื้นที่อำเภอสิเกา ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 03.00 น. คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง ประกอบด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ประมงอำเภอสิเกา ผู้แทนชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จำนวน 1 ราย ปริมาณ 2,466 กิโลกรัม
จังหวัดตรังได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง เนื่องจากปัญหาราคากุ้งตกต่ำ วงเงินงบประมาณ 5,562,000 บาท เป้าหมายกุ้งขาวปริมาณ 180 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 10 สิงหาคม- 30 กันยายน 2564 โดย
* สนับสนุนเป็นค่าชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรกร ในอัตรากิโลกรัมละ 20 บาท
* สนับสนุนเป็นค่าบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาด อาทิ ค่าจัดการด้านขนาดและคุณภาพ ค่าเก็บรักษา ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง เป็นต้น ให้แก่ผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง ในอัตรากิโลกรัมละ 10 บาท
ซึ่งจังหวัดตรังมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 ราย ผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง จำนวน 2 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์