• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 18 ส.ค. 2564 อ่าน [8]

...
พาณิชย์ตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตรัง
*****************************************************
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการหมูย่าง ตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indication : GI) ในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ประชุม มีมติรับรองผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการหมูย่างตามหลักเกณฑ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย ได้แก่ (1) หมูย่างเมืองตรัง แม่ปุ้ย (2) หมูย่างน้องโอโซน (3) โกด้วงหมูย่างตรัง (4) หมูย่างเต็งหนึ่ง สวนจันทร์ (5) หมูย่าง 888 999 เจ๊อ้อยป่ายาง (6) หมูย่างโกเภา (7) สินไชยหมูย่าง จ.ตรัง (?? หมูย่างโกคุ่ย (9) เจ๊เกี้ยน-โกชัย หมูย่าง จ.ตรัง (10) หมูย่างแม่ยิ้น (11) หมูย่างเจ๊กบลำภูรา (12) หมูย่างบ้านบัวบก (13) โกพลหมูย่าง (14) โกสุยหมูย่าง (15) หมูย่างท่าโด โกเซ่ง เจ๊สาว (16) หมูย่างเมืองตรัง by ส.จักรพรรดิหมูย่าง (17) ดาบรัตน์หมูย่าง (18) เจ้ว เก๋หมูย่าง (19) หมูย่างดาว-เดียว (20) หมูย่างคุณพ่อเรียม (21) หมูย่างโกแก่
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จะจัดส่งคำขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การใช้ตรา GI ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาอนุญาตใช้ตรา GI ต่อไป โดยตราที่ได้รับการอนุญาตจะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์