• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ออกประกาศ ห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว ฝ่าฝืนให้ทำลายได้

ประชาชาติธุรกิจ 13 ส.ค. 2564 อ่าน [25]

...
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร ระบุชัดหากฝ่าฝืนให้กรมศุลกากรทำลายได้ มีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (3) และ (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2539

ข้อ 4 ในประกาศนี้“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถโมเพ็ด(Moped) รถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้า) รวมทั้งรถพ่วงข้าง ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.11 และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี ตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภท 97.06 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ

“รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง

(1) รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพหรือเพื่อการจัดส่งไปยังแหล่งจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของตราสินค้า

(2) รถจักรยานยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศก่อนบรรทุกลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน โดยได้ช าระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามที่ก ำหนดสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่

ข้อ 5 ให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ 6 ความในข้อ 5 มิให้ใช้บังคับแก่
(1) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรให้สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ ส ำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร

(2) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การสาธารณกุศลของประเทศไทยซึ่งได้รับบริจาคจากต่างประเทศ นำเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร

(3) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและจะนำกลับออกไป หรือนำออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร โดยผู้น าเข้าได้ทำพิธีการไว้กับกรมศุลกากรว่าจะนำรถที่น าเข้ามานั้นกลับออกไป หรือจะนำรถที่นำออกไปนั้นกลับเข้ามา แล้วแต่กรณี

(4) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้จดทะเบียนใช้งานภายในประเทศกับกรมการขนส่งทางบก แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ไม่สามารถจดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศได้ หรือไม่สามารถนำเข้าไปในประเทศนั้นได้ เป็นเหตุให้ต้องส่งกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(5) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นรถจักรยานยนต์ต้นแบบสำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ โดยมีเอกสารการอนุมัติให้ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต หรือได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์จากกรมสรรพสามิตไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า

(6) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กรมศิลปากรมีหนังสือรับรองว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นโดยจะไม่นำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

(7) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์

การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งรถจักรยานยนต์ใช้แล้วตาม (3) หากเป็นการนeเข้าเป็นการชั่วคราวเพื่อท่องเที่ยว ระยะเวลาที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสeหรับนักท่องเที่ยว และในกรณีนำออกเป็นการชั่วคราวเพื่อท่องเที่ยว ระยะเวลาที่นำออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อ7 การนำรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนข้อ 5 ให้กรมศุลกากรทำลายรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเสีย

8 ให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ต่อไปจนกว่าจะพ้นภาระและความรับผิดตามกฎระเบียบที่กำหนด

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์