• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 6 ส.ค. 2564 อ่าน [16]

...
ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ปี 2564 จังหวัดตรัง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "-?- . ปี ๒๕๖๔ จังหวัดตรัง กิกรมาเพของาแอัง ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๔ ชื่อ-สกุล ? ? ๔ ๕ ๗ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑? ๑๔ นายโชติ คืนตัก นายสุพงษ์ วิทุรชาตรี นายยุทธชัย เศรษฐอรวรรณ นายเจริญ หยงสตาร์ นายบุญธรรม พุลสุทธิ นายทวีศักดิ หลงขาว นางสาวภัทราวดี กระจายโภชน์ นายกฤษณ์ กีรติศักดิ์วานิช นางรินทร์ฤดี ไวศยะ นายประกิจ คีรีรัตน์ นายสิทธิชั กีรติศักดิ๋วานิช นายสุขสมบูรณ์ ชัยเกษตรสิน นายชัยยุทธ หยังดี นายสุวัฒน์ พิชัยรัตน์ นายชูเกียรติ กระจายโภชน์ นายปรีชา รักแก้ว นายวินัย ชาติเป นายชาลี รักแก้ว นายสิทธิชัย าญจนพรหม นางสาวสุธิดา รักแก้ว นายนัทธพงศ์ บุญชู นายสาโรจน์ แป้นไทย นายชลิต ไชยจักร นางธนัญญา รัตนพงศ์เสน นายธนพล รัตนพงศ์เสน นายสมพงศ์ ชูเวชะ ๑๖ ๑๗? ?? ๒๑ ?? ๒๕ ๒๕ ?? ๒๗ ๒๙ ทองหอม นายวิโรจน์ ไทรงาม นายประทิว เกื้อบุญส่ง นายอรุณ รัตนตรัง ๓๐"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "๓๑ ๓๒ ๓๕ ชือ-สกุล นายเอกพล แซ่หลี นายนิวรณ์ แก้วชู นายชำนาญ จันทร์ทอง นางปรีญา แซ่ลิ้ม นายอัมรินทร์ แซ่ลิ้ม นายประนอม เสียมไหม นายนิรันดร จิตรชวาล ๓๕ ?? ๓? สแกน QR CODE แจ้งแผนการจับและจำหน่ายยกุ้ง"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์