• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 30 ก.ค. 2564 อ่าน [13]

...
ด้วยจังหวัดตรังได้ดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง โดยสนับสนุนเงินค่าชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งในอัตรากิโลกรัมละ ไม่เกิน 20 บาท ค่าบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาด อาทิค่าจัดการด้านขนาดและคุณภาพ ค่าเก็บรักษา ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง เป็นต้น ให้แก่ผู้รวบรวมและกระจายกุ้งที่เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตรากิโลกรัมละ ไม่เกิน 10 บาท
          * เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2564 ณ ชมรม/สหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรังที่ตนเองเป็นสมาชิก 
          * ผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2564 (ในวัน เวลา ราชการ) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
         * ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง ได้ทาง facebook เพจ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง และเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง https://trang.moc.go.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7522 3076

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์