• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัด โครงการบรรพชา “สามเณรก้าวสู่ปีใหม่ ใจใฝ่ธรรม”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 4 ม.ค. 2562 อ่าน [70]

...

   (25 ธ.ค.) ที่วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายธีรพล  พรแก้ว ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ทั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  จัดโครงการบรรพชา "สามเณรก้าวสู่ปีใหม่ ใจใฝ่ธรรม”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ทั้งนี้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังและอนาคตสำคัญของประเทศชาติ  แม้ว่าเด็กและเยาวชนบางกลุ่ม ที่เคยหลงกระทำความผิดแกระทำความผิดซ้ำตาม   หากมีโอกาสนำความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนามากล่อมเกลาจิตใจด้วยแล้ว เด็กและเยชาวชนเหล่านั้น สามารถที่จะกลับตนเป็นผู้มีคุณธรรมประขำใจขึ้นได้

          ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  ได้รับโอกาสขัดเกลา ทำความดีโดยการบรรพชาสามเณรหรือการบวชเณร  เป็นการแก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำหลักธรรมของศาสนากล่อมเกลาจิตใจเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิดทัศนคติในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  อีกทั้งสามารถที่จะนำหลักศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตปฏิบัติหน้าที่การงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไป  อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  การบรรพชาหรือการบวชเป็นสามเณรนั้นเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่  โดยเฉพาะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ 9 โดยมีสามเณรเข้าร่วมพิธีบรรพชา จำนวน 10 รูป และปฏิบัติธรรมที่วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง เป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์