• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรัง ยกระดับสินค้า “หมูย่างเมืองตรัง” สู่สากล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 2 ก.ค. 2564 อ่าน [4]

...
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12/1 ตรัง และนายอำเภอย่านตาขาว ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรังในกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง” ตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ณ สินไชยหมูย่าง ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
“หมูย่างเมืองตรัง” เป็นหมูย่างที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดตรัง มีลักษณะพิเศษทางกายภาพ หนังกรอบ สีเหลืองทอง รสชาติอร่อย กลมกล่อม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “หมูย่างเมืองตรัง”จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการหมูย่างที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ราย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจประเมินแล้ว จำนวน 8 ราย
ภายหลังการตรวจประเมินเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลผู้ประกอบการหมูย่างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ขอใช้ตรา GI “หมูย่างเมืองตรัง” พร้อมจัดส่งคำขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาอนุญาตใช้ตรา GI ต่อไป โดยตรา GI ที่ได้รับการอนุญาตจะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับตรา GI “หมูย่างเมืองตรัง” จังหวัดตรัง จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ในเชิงพาณิชย์ ยกระดับสินค้าสร้างความจดจำในความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งที่มาของสินค้า สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐาน ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์