• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GI ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 1 ก.ค. 2564 อ่าน [13]

...
พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GI
ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง”
*********
คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบหมูย่างในจังหวัดตรัง ตามหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ประกอบด้วย ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง และผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกำหนดแผนการตรวจประเมินตามจำนวนที่ผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจประเมินแล้ว จำนวน 6 ราย ได้แก่ หมูย่างเมืองตรังแม่ปุ้ย หมูย่างน้องโอโซน โกด้วงหมูย่าง หมูย่างเต็งหนึ่งสวนจันทร์ หมูย่างเจ๊อ้อยป่ายาง และโกเภาหมูย่าง
และภายหลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานฯ จะนำผลการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาตามลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์