• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 มิ.ย. 2564 อ่าน [22]

...
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการการ ธ.ก.ส. จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์การการผลิตไม้ผลที่สำคัญของจังหวัดตรัง ปี 2564 และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการผลผลิตซึ่งจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม 2564 มีผลผลิตทุเรียน1,307 ตัน มังคุด 1,924 ตัน เงาะ 826 ตัน และลองกอง 1,174 ตัน โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้จังหวัดตรัง ปี 2564 ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมากซึ่งมีผลกระทบต่อราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่โดยใช้ช่องทางการจำหน่ายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จัดหาสถานที่จำหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเกษตรกร Modern Trade ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น พร้อมนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก “โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564” เพื่อเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งให้แก่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์