• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังตรวจติดตามการรับซื้อผลปาล์มของผู้ประกอบการลานเท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 9 เม.ย. 2564 อ่าน [15]

...
จังหวัดตรังตรวจติดตามการรับซื้อผลปาล์มของผู้ประกอบการลานเท
วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเทจังหวัดตรัง ในพื้นที่อำเภอสิเกา เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ได้ตรวจสอบให้คำแนะนำ การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2563 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน รวมถึงแนะนำให้ลานเททำบัญชีลูกค้าที่นำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อป้องกันมิให้ มีการนำผลปาล์มที่ถูกลักขโมยมาจำหน่าย สำหรับสถานการณ์ช่วงนี้ปริมาณผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นจาก ช่วงเดือนก่อน ผู้ประกอบการลานเทโดยส่วนใหญ่มีการคัดแยกคุณภาพ โดยจะคืนผลปาล์มที่ไม่สุกให้กับผู้ที่นำผลผลิตมาจำหน่าย ผู้ประกอบการบางรายส่งผลปาล์มจำหน่ายให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์