• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 25 มี.ค. 2564 อ่าน [24]

...

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ภาคเอกชนและพาณิชย์จังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม
            การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลราคาและปริมาณสินค้าในจังหวัดตรังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยการประชุมครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รายงานผลการดำเนินงานในการติดตามสถานการณ์ด้านการตลาด ราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเกษตร กำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศ ของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ อาทิ การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ การซื้อ-ขายปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ เป็นต้น  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการรับซื้อผลปาล์มของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมัน โดยออกตรวจร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 157 แห่ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายให้เกษตรกรในการจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันให้กับลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังและยกระดับคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยรับซื้อผลปาล์มสุก เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้คุณภาพ เพื่อยกระดับราคาผลปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์