• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลัง CSR จังหวัดตรัง และพิธีเปิดป้ายศูนย์ CSR จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 5 มี.ค. 2564 อ่าน [39]

...
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ องค์การภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การภาคประชาชน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด (CSR) โดยมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลและเชื่อมประสานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัด และร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านสังคมของจังหวัดแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนในนามของ CSR จังหวัดตรัง ซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบของภาคธุรกิจจังหวัดตรัง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อที่จะขับเคลื่อนงาน CSR โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมในจังหวัดตรังให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยได้รับความกรุณาจากหอการค้าจังหวัดตรัง สนับสนุนเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ CSR จังหวัดตรัง โดยการจัดโครงการฯ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตรัง และเพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรภาคธุรกิจ เข้ามาขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตรัง (CSR) ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และเพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัด และร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านสังคมของจังหวัดแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ในนามของ CSR จังหวัดตรัง ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการการสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวให้สังคมเข้ามาร่วมกันสอดส่องดูแล
  ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การจัดบูธกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การจัดบูธนิทรรศการของสมาชิกและเครือข่าย CSR จังหวัดตรัง จำนวน 6 บูธ ได้แก่ สโมสรโรตารี่ตรัง บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริษัทรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง บริษัทตรังยูซีและ บริษัท Plan Creation (Plan Toys)  และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้กิจกรรมของศูนย์ CSR จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

313798.jpg

313801.jpg

313800.jpg

313799.jpg


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์