• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล หลักสูตร “การค้าดิจิทัล ยุค New Normal” ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 22 ม.ค. 2564 อ่าน [35]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล
หลักสูตร “การค้าดิจิทัล ยุค New Normal” ภายใต้โครงการ ตรัง : โอกาสการค้าดิจิทัล (งบโครงการพัฒนาจังหวัด)
ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564  
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ วิทยากรหลัก
1. นายติวากรณ์ คำจุน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลอดดิจิทัล และเป็นนักออกแแบบหลักสูตรฝึกผบรมด้านการตลาดดิจิตัล

วิทยากรผู้ช่วย จำนวน 4 ท่าน
1. นางสาวอาจินต์ เพ็ชรวงศ์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์และเป็นเข้าของธุรกิจ แบรนด์ เพ็ชรคีรีวง ที่สร้างยอดขายออนไลน์กว่าง 100,000
   บาทต่อเดือน
2. นางสาวจิรัชญา งามขำ ผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์และเป็นจ้าของแบรนด์สวนตาเหน่ง สร้างยอดขายมาจากออนไลน์กว่า 300 ตัวต่อเดือน
3. นางสาวรัชยา อนุมาศ นักการตลาดออนไลน์และนักออกแบบร้านค้าบน Line My Shop
4. นางสาวสุนิสา ทาสง นักการตลดออนไลน์และนักออกแบบร้านค้าบน Line My Shop


.
ผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 258 คน จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเกษตรกร (Smart farmer) นักการค้าจากรั้วสถาบัน ผู้สนใจและผู้ว่างงาน
สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ขายออนไลน์
·    รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21– 22 ธันวาคม 2563  จำนวน 50 คน
      ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
·    รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2564  จำนวน 54 คน                 
     ณ ห้องธนารมย์ 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

สำหรับนักศึกษาเพิ่งจบใหม่และยังว่างงาน
·    รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564  จำนวน 53 คน
     ณ ห้องธนารมย์ 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 
สำหรับผู้ประกอบการมีประสบการณ์ขายออนไลน์
·    รุ่นที่  4  ระหว่างวันที่ 18–19 มกราคม 2564  จำนวน 50 คน
     ณ ห้องธนารมย์ 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
·    รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20–21 มกราคม 2564 จำนวน 51 คน
     ณ ห้องธนารมย์ 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 


 
·ผลที่ได้รับจากการจัดอบรม
    (1) ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Workshop) สามารถเข้าใจหลักการเทคนิคทำการตลาดออนไลน์บน Digital Platform ทั้งระบบ เกิดแนวคิดหลักการออกแบบและการเขียนแผนการตลาดออนไลน์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ สามารถเข้าใจเครื่องมือการใช้งานและเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของตนเอง
    (2) ผลสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.83 ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในเรื่องหลักสูตรการบรรยายและภาพรวมการจัดการอบรม โดยมีความเห็นว่า หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกการตลาดออนไลน์ ตอบสนองตลาดในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างมากและอยากให้มีการจัดอบรมในหลักสูตรการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Advance Digital Marketing)
 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์