• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้มป้องกันโควิด-19 แนะใช้บริการออนไลน์พร้อมบริการประชาชน

ประชาชาติธุรกิจ 7 ม.ค. 2564 อ่าน [18]

...
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่อยู่ขณะนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากกรมเป็นหน่วยงานบริการภาครัฐที่มีภาคธุรกิจและประชาชนเดินทางเข้ามาขอรับบริการและติดต่อราชการจำนวนมาก ขณะเดียวกัน กรม ยังมีหน่วยให้บริการ (สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต) จำนวน 6 เขต กระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดปราศจากโรคทั้งของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนผู้มาขอรับบริการ

โดยเกรมขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรม ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง หากธุรกรรมนั้นต้องมีการชำระเงิน ก็สามารถชำระเงินผ่านช่องทาง e-Payment หลากหลายธนาคารได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางเข้าไปในที่ชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมาก ลดภาวะเสี่ยง ลดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาขอรับบริการและติดต่อราชการกับกรมฯ ดังนั้น จึงได้ออกมาตรการเพื่อปกป้อง/ป้องกันโรคแก่ผู้มาขอรับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยกำหนดให้ทุกพื้นที่ภายในกรม ต้องสะอาดปลอดโรคปลอดภัย ทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส แบบเข้มข้น 99.99% (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อคน) ณ หน่วยให้บริการประชาชน/ห้องประชุมทุกๆ 3 วัน (หลังเลิกให้บริการ) และภายในห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกชั้น/ทุกสำนัก/ทุกกอง รวมทั้งบริเวณทางเดินเป็นประจำทุกสัปดาห์ (ฉีดพ่นวันเสาร์-อาทิตย์)

 

จัดบริการเจลแอลกอฮอร์ทำความสะอาดมือ แบบไม่ต้องใช้น้ำ บริเวณหน้าหน่วยให้บริการประชาชน หน้าลิฟต์โดยสาร และภายในห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกห้อง กำหนดให้เจ้าหน้าที่กรม ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและหมั่นล้างมือทำความสะอาด รวมทั้งกำหนดให้ผู้เข้าอบรมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานตตลอดเวลาการรับบริการจาก กรณีที่เจ้าหน้าที่มีญาติหรือผู้ใกล้ชิดที่อยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากจังหวัดเฝ้าระวังสูงสุด หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และรีบแจ้งให้กรมฯ ทราบโดยด่วน

 
 
 
 
 
 
 
Powered by Streamlyn
 

ทั้งนี้ มาตรการฯ ดังกล่าวจะคงไว้จนกว่าโควิด-19 บรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์