• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/078/T_0001.PDF 10 ต.ค. 2561 อ่าน [73]

...

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัคร รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้ ๑. ก าหนดวันลงทะเบียนขององค์กร ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ส านักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่ (ในกรณีที่องค์กรมีส านักงาน หลายแห่งให้ถือที่ตั้งของส านักงานใหญ่ในการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร) ๒. หลักฐานการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร ๒.๑ องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายการ ดังต่อไปนี้ (๑) ค าขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือก เป็นสมาชิกวุฒิสภา (แบบ ส.ว. ๒) (๒ ) ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น (๓ ) ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร ที่แสดงว่ามิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง (๔) ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง แล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงาน ผลการด าเนินงาน และรายงานทางการเงิน (๕ ) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอ านาจ (แบบ ส.ว. ๓) (๖ ) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่น ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี ๒.๒ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายการดังต่อไปนี้ (๑ ) ค าขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา (แบบ ส.ว. ๒) (๒) ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หนา ๑ ้ ่ เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๓) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอ านาจ (แบบ ส.ว. ๓) (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่น ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี เอกสารตามข้อ ๒.๑ (๒) ถึง (๖) หรือข้อ ๒.๒ (๒) ถึง (๔) ให้ผู้มีอ านาจท าการแทน องค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี จัดท าจ านวน ๓ ชุด และรับรองส าเนาความถูกต้องด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ ๑ อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์