• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเกียรติบัตรคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง

ประชาชาติธุรกิจ 11 ก.ย. 2563 อ่าน [43]

...
วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบเกีบรติบัตรคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง
ตามที่นายกรัฐมนตรี โดยเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดตรังจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ โดยคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เข้ารับมอบเกียรติบัตรคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง 8 ราย ได้แก่ นายรัชพล สัมฤทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ด.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายชัยธวัช มากมูล สำนักงานจังหวัดตรัง นางสาวณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง นายกิตติพงษ์ เลิศพลังเวทย์ โรงเรียนบ้านจิจิก สพป.ตรัง เขต 2 นายธีรภัทร์ วุฒิศักดิ์ กรรมการ บริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และ ร้อยโทเชาวลิต ทิมบำรุง ข้าราชการทหารบำนาญ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์