• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรัง เตรียมปรับแนวทางเชิงรุก ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

ประชาชาติธุรกิจ 19 มิ.ย. 2563 อ่าน [42]

...
(17 มิ.ย.) นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมร่วมกับ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายมานพ แก้วอำพร เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมกล่าวถึง แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลที่ยังต้องการการส่งเสริมด้านการตลาด โดยเฉพาะผลไม้ที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งจะเริ่มออสู่ตลาด ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 ยกเว้น ลองกอง ออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563 ทั้งนี้การส่งเสริมด้านการตลาดนั้นเมื่อเกษตรกรได้ผลิตแล้วจะให้ทางสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดดูแลด้านตลาดให้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้างโอกาสไทยทุกคน” โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เป้าหมาย 1 สร้าง 3 เพิ่ม สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่ม GDP ให้กับประเทศ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในทุกระดับซึ่งทั้ง 2 กระทรวง มีพันธกิจร่วมกัน คือ สร้าง Single Big Data ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน สร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของการเป็น พาณิชย์ทันสมัย และ เกษตรทันสมัย ถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุก ในการยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรมุ่งเน้นคุณภาพ ภายใต้โอกาสการตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ในการนี้ตน มอบหมายให้จัดประชุม เพื่อคัดเลือกสินค้าศักยภาพของจังหวัดตรังมาต่อยอดส่งเสริมเร่งด่วน โดยเฉพาะ การยื่นขอค้นทะเบียนสินค้า GI พร้อมปรับแผนการบริหารพืชผลการเกษตรให้เห็นชัดว่า ผลิตอะไร ผลผลิตเท่าไร คาดการณ์ผลผลิตที่เกินจะกระจายไปแหล่งไหน เท่าไร ซึ่งจะนัดประชุมให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการผลไม้ จังหวัดตรัง ปี 2563 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง โดยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจ แผนบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยว และระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต (สนง.เกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ) แผนบริหารจัดการเชิงปริมาณ ทั้ง 3 ระยะ (สำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ/สนง.พาณิชย์จังหวัด) และแผนบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน กรณีเกิด surplus ในช่วง peak /กรณีเกิดปัญหาสินค้าราคาต่ำ (สนง.พาณิชย์จังหวัด/สหกรณ์จังหวัด/ธ.ก.ส.จังหวัด)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์