• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

Office of Provincial Commercial Affairs Phuket Province

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ร้านพรทิพย์ภูเก็ต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/83/upload/File_IPD_FILE83194982_20160803_145709.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 
 
 
มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู ในห้องที่จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 
img มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต/การวินิจฉัย ผลการการประกวดราคา เป็นต้น
img มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ แผนยุทธศาสตร์
img มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
img มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
img มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง
img มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ
img มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและโดยมติ ครม.
img มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/83/upload/File_IPD_FILE83201519_20170607_093538.xlsx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

1.คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.1. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่

1.2 คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนธุรกิจ

2.คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน

2.1.คู่มือการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าข้าว

3.คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

3.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

3.3 เครื่องหมายการค้า


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/83/upload/File_IPD_FILE83363826_20160804_133654.xlsx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการตลาดประจำปี 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การดำเนินการเพื่อจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ศปท.
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกระบวนงานที่อาจเกิดโอกาสในการรับสินบนของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์ (13 พ.ค. 2563)
   
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2562 (17 ต.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ก.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปี 2560 (27 เม.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผน 5 ปี (27 เม.ย. 2560)

3.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) (7 พ.ค. 2563)
http://acoc.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=492
รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) (1 พ.ค. 2562)

 

4.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) (27 พ.ย. 2562)
http://acoc.ops.moc.go.th/more_news.php?cid=38
รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) (12 พ.ย. 2561)

5.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2563
http://acoc.ops.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=491&filename=index

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญชวนผู้ประกอบการค้าจังหวัดภูเก็ต จำหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ในยุค 4.0

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม