• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

59356 ยอดเข้าชม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลัง CSR จังหวัดตรัง และพิธีเปิดป้ายศูนย์ CSR จังหวัดตรัง

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ องค์การภาคเอกชน10

5 มี.ค. 2564 39

อ่านเพิ่มเติม
ตรังรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ตรังรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา10

5 มี.ค. 2564 45

อ่านเพิ่มเติม