• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

72864 ยอดเข้าชม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรรีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

16 มี.ค. 2566 2

อ่านเพิ่มเติม
รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

16 มี.ค. 2566 2

อ่านเพิ่มเติม