• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ข่าวประชาสัมพันธ์

74072 ยอดเข้าชม

รายงานการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ

รายงานการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254010

16 มี.ค. 2566 53

อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรรีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

16 มี.ค. 2566 3

อ่านเพิ่มเติม
รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

16 มี.ค. 2566 3

อ่านเพิ่มเติม